Skip to content
Lịch sử hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành và phát triển

 

 

LÃNH ĐẠO CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN QUA CÁC THỜI KỲ

 

Giai đoạn 1995 - 6/2003:

 

 

http://taisancong.vn/portal/pls/portal/docs/783876.PNG

TS. Phạm Đức Phong

(Cục trưởng, 1995 – 6/2003)

 

 

image

http://taisancong.vn/portal/pls/portal/docs/784488.PNG

http://taisancong.vn/portal/pls/portal/docs/783874.PNG

PGS. TS. Nguyễn Văn Xa

(Phó Cục trưởng: 1995– 2003)

Ông Trần Quốc Tế

(Phó Cục trưởng, 1995-2004)

Ông Phạm Đăng Sỹ

(Phó Cục trưởng, 1995- 2002)

 

 

 

Giai đoạn từ 7/2003 - đến 3/2005:

 

 

 

image

 

PGS. TS. Nguyễn Văn Xa

Cục trưởng

 

 

http://taisancong.vn/portal/pls/portal/docs/784488.PNG

  http://taisancong.vn/portal/pls/portal/docs/783874.PNG

http://taisancong.vn/portal/pls/portal/docs/783896.PNG

Ông Trần Quốc Tế

Phó Cục trưởng

 Ông Phạm Đăng Sỹ

Phó Cục trưởng

Ông  Ngọc Khoa

Phó Cục trưởng

 

 

Giai đoạn từ 4/2005 - đến 8/2005:

 

 

 

http://taisancong.vn/portal/pls/portal/docs/783894.PNG 

 

http://taisancong.vn/portal/pls/portal/docs/783896.PNG 

Ông Phạm Đức Hồng

Quyền Cục trưởng

 

Ông  Ngọc Khoa

Phó Cục trưởng

 

 

Giai đoạn từ 9/2005 - 3/2013:

 

 

http://taisancong.vn/portal/pls/portal/docs/783900.PNG

Phạm