Skip to content
Nhiệm vụ và quyền hạn cục quản lý công sản

Nhiệm vụ và quyền hạn cục quản lý công sản

Cục Quản lý công sản là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài sản công và trưng mua, trưng dụng tài sản, quản lý về tài chính đối với đất đai, tài nguyên; trực tiếp quản lý, xử lý một số loại tài sản công theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cục Quản lý công sản có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

1. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các dự án, dự thảo văn bản quy phạm về quản lý tài sản công, trưng mua, trưng dụng tài sản thuộc chức năng của Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật; định hướng chiến lược về quản lý tài sản công trong phạm vi cả nước.

2. Tham gia xây dựng chiến lược, chính sách quản lý tài chính quốc gia, các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế tài chính đối với các lĩnh vực khác có liên quan.

3. Trong lĩnh vực quản lý tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội (bao gồm nhà, công trình xây dựng, các tài sản khác gắn liền với đất và quyền sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô, trang thiết bị làm việc và các tài sản công khác):

a) Trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

b) Phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở trung ương trong việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng, tài sản đặc thù thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương;

c) Chủ trì nghiên cứu xây dựng cơ chế quản lý, khai thác, sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập; thẩm định đề án sử dụng tài sản công của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở trung ương theo quy định của pháp luật;

d) Trình cấp có thẩm quyền quyết định việc giao, thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, chuyển đổi công năng sử dụng đối với tài sản công theo phân cấp của Chính phủ; thực hiện xử lý tài sản công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

e) Tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính có ý kiến về phương án giao đất, thu hồi đất xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước thuộc trung ương quản lý theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước ở trung ương tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

g) Hướng dẫn thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị;

h) Tham gia ý kiến về việc tuân thủ tiêu chuẩn, định mức trong quá trình xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm cho đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, mua sắm tài sản công;

i) Được yêu cầu các tổ chức, cá nhân đang quản lý và sử dụng tài sản công báo cáo, cung cấp thông tin và các tài liệu cần thiết về tài sản công phục vụ nhiệm vụ của Cục; hướng dẫn, giải thích chính sách, chế độ quản lý, sử dụng tài sản công theo phân cấp hoặc ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4. Trong lĩnh vực quản lý, xử lý tài sản các dự án sử dụng vốn nhà nước (bao gồm cả tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước):

a) Chủ trì xây dựng chế độ quản lý, sử dụng tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước;

b) Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc;

c) Tham gia với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở trung ương trình cấp có thẩm quyền quyết định xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc theo quy định của pháp luật;

d) Tiếp nhận, bảo quản, bàn giao, xử lý bán, điều chuyển theo Quyết định của cấp có thẩm quyền đối với tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước bị thu hồi hoặc chuyển giao theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Tài chính.

5. Trong lĩnh vực quản lý tài sản công chưa giao cho tổ chức hoặc cá nhân quản lý, sử dụng:

a) Chủ trì xây dựng chế độ quản lý đối với tài sản công chưa giao cho tổ chức, cá nhân sử dụng;

b) Tiếp nhận, bảo quản, xây dựng phương án xử lý, khai thác, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án xử lý, khai thác tài sản theo quy định;

c) Quản lý các nguồn tài chính phát sinh trong quá trình quản lý, xử lý, khai thác tài sản theo quy định của pháp luật.

6. Trong lĩnh vực quản lý tài sản đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân (bao gồm cả tài sản bị tịch thu, tài sản vô chủ, hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát Hải quan).

a) Chủ trì xây dựng chế độ quản lý, sử dụng tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân;

b) Trình cấp có thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính;

c) Tổ chức quản lý, lưu giữ, bảo quản tài sản; xây dựng phương án xử lý trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án xử lý tài sản theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

7. Chủ trì xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách về mua sắm tài sản công; quản lý và tổ chức thực hiện mua sắm tài sản công theo quy định và phân công, phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

8. Trong lĩnh vực quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư quản lý phục vụ lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia:

a) Chủ trì xây dựng chế độ quản lý, sử dụng, khai thác nguồn lực tài chính, tài sản kết cấu hạ tầng;

b) Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định phương án xử lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng;

c) Tham gia ý kiến với các Bộ, ngành, địa phương về phương án xử lý, khai thác nguồn lực tài chính tài sản kết cấu hạ tầng.

9. Chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất, mặt nước; tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu toàn dân; sử dụng giá trị quyền sử dụng đất để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao; phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

10. Chủ trì xây dựng và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với tài nguyên; quản lý tài sản công do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

11. Quản lý quỹ tài chính phát sinh trong quá trình quản lý, xử lý tài sản công theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

12. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục; kiến nghị xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền các vi phạm về chính sách, chế độ quản lý tài sản công.

13. Tổng hợp số liệu, tình hình quản lý, đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản công; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; thực hiện công tác thống kê, phân tích dự báo về tài sản công.

14. Xây dựng, vận hành, khai thác hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

15. Phối hợp với các đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế; tiếp nhận và tổ chức thực hiện các dự án, chương trình hợp tác quốc tế, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu, xây dựng chính sách trong lĩnh vực quản lý tài sản công theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

16. Tổ chức nghiên cứu khoa học hoặc hợp tác nghiên cứu khoa học với các đơn vị trong và ngoài ngành theo kế hoạch và nội dung được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

17. Tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

18. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao.