Skip to content
Các phần mềm ứng dụng

Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước

Là ứng dụng dịch vụ tài chính công trực tuyến hỗ trợ Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố

Chi tiết

Phần mềm Quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn

Là công cụ giúp cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân

Chi tiết

Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước

Là ứng dụng hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý được đầy đủ, chi tiết các tài sản

Chi tiết

Phần mềm Quản lý TSKCHT giao thông đường bộ

Là ứng dụng dịch vụ tài chính công nhằm hỗ trợ tối đa công tác tin học hóa quản lý tài sản hạ tầng giao thông đường bộ

Chi tiết