Skip to content
Xây dựng văn bản QPPL

Bộ Tài chính xin ý kiến dự Công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các doanh nghiệp.
(15/03/2019)

Bộ Tài chính xin ý kiến dự Công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các doanh nghiệp.

Bộ Tài chính xin ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
(27/09/2018)

Bộ Tài chính xin ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Bộ Tài chính xin ý kiến dự thảo Đề án khuyến khích DNTN tham gia thị trường MSC, cung cấp dịch vụ công, nâng cao tính công khai, minh bạch và cạnh tranh bình đằng
(25/09/2018)

Bộ Tài chính xin ý kiến dự thảo Đề án khuyến khích DNTN tham gia thị trường MSC, cung cấp dịch vụ công, nâng cao tính công khai, minh bạch và cạnh tranh bình đằng

Bộ Tài chính xin ý kiến Dự thảo Thông tư: Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lập bị tịch thu
(31/07/2018)

Thông tư: Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lập bị tịch thu

Bộ Tài chính xin ý kiến về dự thảo Nghị định của CP về sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của CP quy định về thu tiền sử dụng đất
(29/06/2018)

Sửa đổi Điều 16 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về thu tiền sử dụng đất