Skip to content
Mua, bán tài sản nhà nước; hóa đơn bán tài sản nhà nước
STTSố hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
148/2017/TT-BTC15/05/2017Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản
263/2014/NĐ-CP26/06/2014Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 về việc qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn Nhà thầu
343/2013/QH1326/11/2013Luật Đấu thầu
448/2012/TT-BTC16/03/2012Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
503/2012/TT-BTC05/01/2012Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản
623/2010/TT-BTP06/12/2010Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính Phủ về bán đấu giá tài sản
7137/2010/TT-BTC15/09/2010Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 của Bộ Tài chính Quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản
817/2010/NĐ-CP04/03/2010Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản
9225/2009/TT-BTC26/01/2009Thông tư số 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hoá đơn bán tài sản nhà nước và hoá đơn bán tài sản tịch thu sung, quỹ nhà nước