Skip to content
Pháp luật về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước
STTSố hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
1167/2017/NĐ-CP31/12/2017Nghị định 167/2017/NĐ-CP Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
241/2015/TT-BTC27/03/2015Thông tư số 41/2015/TT-BTC ngày 27/03/2015 về việc sửa đổi điều 9 thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2011 của bộ tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
371/2014/QĐ-TTg17/12/2014Quyết định số 71/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước
439/2011/TT-BTC22/03/2011Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc săp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
5175/2009/TT-BTC09/09/2009Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009 về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước
6140/2008/QĐ-TTg21/10/2008Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước
783/2007/TT-BTC16/07/2007Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bọ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước
809/2007/QĐ-TTg19/01/2007Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước