Skip to content
Quy định bồi thường

21/2014/QĐ-UBND
(19/04/2015)

Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

2568/2008/QĐ-UBND
(19/04/2015)

QUY ĐỊNH BỒI THƯỜNG TỈNH HÀ GIANG