Skip to content
Hỗ trợ Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước

Nhập số dư ban đầu tài sản

Lựa chọn chức năng Nhập số dư ban đầu để tiến hành nhập dữ liệu ban đầu cho các tài sản nhà nước có trước thời điểm 31/12/2008 của đơn vị. Chức năng này bao gồm 3 chức năng nhỏ: - Nhập số dư ban đầu cho Trụ sở làm việc (Đất + Nhà) - Nhập số dư ban đầu cho Ô tô - Nhập số dư ban đầu cho Tài sản khác có nguyên giá trên 500triệu đồng/1 tài sản

Xem/ Sửa/ Xoá tài sản

Nguyên tắc Sửa/Xoá tài sản: Chỉ User nào tạo ra tài sản thì User đó mới có quyền Sửa/Xoá tài sản Tài sản chỉ được Sửa/Xoá khi ở trạng thái Chờ duyệt và Từ chối Tài sản ở trạng thái Đã duyệt thì chỉ được Xem chứ không Sửa/Xoá được

Nhập tăng giảm tài sản hàng năm

Đây là nhóm chức năng quan trọng nhất trong chương trình, cho phép nhập đăng ký mới cho các loại tài sản nhà nước phát sinh sau thời điểm 31/12/2008 của đơn vị

Xem và In báo cáo

Các báo cáo trong chương trình được chia làm 3 nhóm: Báo cáo chi tiết, Báo cáo tổng hợp và Báo cáo tra cứu

Xử lý một số vướng mắc khi nhập dữ liệu

Xử lý một số vướng mắc khi nhập dữ liệu vào chương trình đăng ký tài sản