Skip to content
Thông báo hàng hóa tồn đọng

Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP Hải Phòng: Thông báo tìm chủ sở hữu hàng hoá
(05/07/2021)

Xử lý các lô hàng nhập khẩu tồn đọng lưu giữ tại các cảng Hải Phòng đã quá thời hạn làm thủ tục hải quan theo quy định (chi tiết theo danh sách đính kèm).