Skip to content
Thông báo hàng hóa tồn đọng

Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP Hải Phòng thông báo
(13/04/2021)

Thông báo tìm chủ sở hữu hàng hóa tồn đọng (chi tiết trong Thông báo)