Skip to content

Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(4/2/2015)

Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Trình tự thực hiện:

 

            + Bước 1: Khi có tài sản điều chuyển đơn vị sử dụng tài sản hoặc đơn vị quản lý tài sản phải lập hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản, gửi cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

            + Bước 2: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc điều chuyển tài sản nhà nước.

 

- Cách thức thực hiện: Tại cơ quan hành chính nhà nước

 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

            + Công văn đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan có tài sản;

            + Công văn đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận tài sản;

            + Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan;

            + Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển.

 

- Thời hạn giải quyết:

            Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị thanh lý tài sản, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thanh lý tài sản

 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính

 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

 

- Lệ phí: Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Hiệu lực thi hành: Ngày 20/7/2009.