Skip to content

Tài sản của tôi nhập vào Phần mềm và đang ở trạng thái Chờ duyệt nhưng hiện nay đang bị sai một số trường thông tin tôi muốn sửa lại phải làm thế nào?

(4/8/2015)

Hỏi: Tài sản của tôi nhập vào Phần mềm và đang ở trạng thái Chờ duyệt nhưng hiện nay đang bị sai một số trường thông tin tôi muốn sửa lại phải làm thế nào?

Trả lời: Để sửa các trường thông tin của tài sản đã nhập bạn có hai cách để thực hiện:

  Cách 1:

  + Bước 1: Lựa chọn đơn vị có tài sản cần sửa;

  + Bước 2: Vào nghiệp vụ quản lý tài sản;

  + Bước 3: Kích vào nút chờ duyệt sau đó kích chọn tìm kiếm;

  + Bước 4: Kích nội dung vào xem chi tiết công trình tiếp đến kích vào loại biến động

  +Bước 5: Sửa các thông tin cần thay đổi thay đổi tài sản đã được sửa theo ý đố của bạn và chuyển sang trạng thái chờ duyệt.

  Cách 2:

  + Bước 1: Lựa chọn đơn vị có tài sản cần sửa;

  + Bước 2: Vào nghiệp vụ tài sản, sau đó lựa chọn tài sản cần sửa khi tiến hành sửa phải lưu ý phân biệt rõ 2 mốc thời gian: Mốc 1 từ 31/12/2013 trở về trước, mốc thời gian thứ 2 từ 01/01/2014 trở lại đây để phân biệt cụ thể nội dung nếu từ 31/12/2013 trở về trước là nhập số dư ban đầu, nếu từ 01/01/2014 trở lại đây là nhập về tăng, giảm hàng năm;

  + Bước 3: Vào nhập số dư ban đầu đối với tài sản đã hình thành đưa và ở dụng từ 31/12/2013 trở về trước và vào tăng mới công trình với tài sản từ 01/01/2014 trở lại đây;

  + Bước 4: Vào mục theo dõi công trình kích chọn tài sản khi tài sản đang ở trạng thái chờ duyệt lúc này bạn thực hiện việc lựa chọn tài sản đang bị nhập sai thông tin để tiến hành chỉnh sửa sau đó tiến hành cập nhật bình thường.