Skip to content

Loại hình đơn vị của tôi thực tế là đơn vị sử dụng (Đơn vị trực tiếp sử dụng) nhưng khi vào để nhập dữ liệu nhập lại không nhập được?

(4/5/2015)

Hỏi: Loại hình đơn vị của tôi thực tế là đơn vị sử dụng (Đơn vị trực tiếp sử dụng) nhưng khi vào để nhập dữ liệu nhập lại không nhập được?

Trả lời: Loại hình của bạn là đơn vị sử dụng nhưng có thể khi đăng nhập vào Phần mềm bạn bị nhầm khi màn hình làm việc đang hiển thị là đơn vị tổng hợp muốn nhập được dữ liệu bạn phải chuyển đơn vị về là đơn vị sử dụng theo các bước như sau:

  + Bước 1: Lựa chọn đúng đơn vị làm việc;

  + Bước 2: Chọn danh mục/Danh mục đơn vị/Đơn vị quản lý, sử dụng;

  + Bước 3: Chọn Sửa đơn vị/Tích chọn là đơn vị sử dụng sau đó tiến hành cập nhật.