Skip to content

Không xem được báo cáo công cụ dụng cụ

(4/19/2015)

HỎI: Sau khi đã nhập CCDC vào hệ thống, kiểm tra các báo cáo CCDC tôi không thấy lên số liệu?

ĐÁP: Do đơn vị mới nhập lô và chưa thực hiện phân bổ CCDC.