Skip to content

Sổ tài sản cố định hiển thị không đầy đủ số liệu

(4/19/2015)

HỎI: Tại sao tôi xem báo cáo sổ tài sản mà không thể hiện đầy đủ dữ liệu của đơn vị tôi?

ĐÁP: Đơn vị bỏ tích chọn Áp dụng trong kỳ thì toàn bộ tài sản sẽ thể hiện đầy đủ trên sổ tài sản.