Skip to content

Không xem được báo cáo 02A, 02B, 02C

(4/19/2015)

HỎI: Tại sao tôi không xem được báo cáo 02A, 02B, 02C ?

ĐÁP: Các báo cáo 02A, 02B, 02C là báo cáo của đơn vị tổng hợp. Các đơn vị mà là đơn vị nhập liệu sẽ không xem được báo cáo tổng hợp.