Skip to content

Nhập tăng giảm tài sản hàng năm

(4/11/2015)

Đây là nhóm chức năng quan trọng nhất trong chương trình, cho phép nhập đăng ký mới cho các loại tài sản nhà nước phát sinh sau thời điểm 31/12/2008 của đơn vị

Chức năng “Tăng giảm hàng năm” bao gồm 9 chức năng nhỏ:

Thứ nhất: Tăng mới Trụ sở làm việc:

- Nhập ĐKTS là Đất phát sinh mới từ 01/01/2009 trong  các trường hợp : được giao mới, được tiếp nhận, được chuyển nhượng hoặc thuê của nhà nước

- Nhập tài sản là Nhà phát sinh mới từ 01/01/2009 trong các trường hợp: Tự xây mới, tiếp nhận từ điều chuyển, mua sắm

Lưu ý: Trường hợp nhận điều chuyển từ đơn vị khác về

Ví dụ: Đơn vị A điều chuyển cho đơn vị B

- Nếu đơn vị A đã thực hiện việc điều chuyển TS trong chương trình thì đơn vị B chỉ kiểm tra lại thông tin và Duyệt đăng ký chứ không phải nhập mới

- Nếu đơn vị A chưa thực hiện việc điều chuyển trong chương trình thì đơn vị B phải nhập đăng ký tăng mới

Thứ hai: Tăng mới Nhà: Sử dụng để nhập đăng ký cho ngôi nhà phát sinh mới (tiếp nhận, xây dựng mới) sau 31/12/2008 của đơn vị đã có hồ sơ đăng ký đất trong chương trình.

Thứ ba: Tăng mới ô tô: Sử dụng khi mua mới, tiếp nhận ô tô. Trường hợp tiếp nhận ô tô: Nguyên giá = Giá trị được đánh giá lại khi tiếp nhận; Ngày tăng: là ngày ký biên bản bàn giao ô tô.

Thứ tư: Tăng mới Tài sản khác: Sử dụng khi mua mới, tiếp nhận tài sản khác có nguyên giá trên 500 triệu đồng

(Trường hợp tiếp nhận ô tô và tài sản khác: Nguyên giá = Giá trị được đánh giá lại khi tiếp nhận; Ngày tăng: là ngày ký biên bản bàn giao ô tô)

Thứ năm: Tăng nguyên giáSử dụng trong các trường hợp: thay đổi giá đất; mở rộng diện tích; đánh giá lại nguyên giá; nâng cấp, mở rộng diện tích; sửa chữa lớn

Thứ sáu: Giảm nguyên giá: Sử dụng trong các trường hợp: thay đổi giá đất; thu hẹp diện tích; đánh giá lại nguyên giá; tháo dỡ 1 phần.

Thứ bảy: Thay đổi hiện trạng sử dụng: Sử dụng khi thay đổi diện tích sử dụng cho từng mục đích (đất + nhà); loại xe, biển kiểm soát, chỗ chỗ ngồi, tải trọng (ô tô); …..

Thứ tám: Giảm số lượng: Cho phép người dùng nhập các thông tin biến động liên quan đến việc giảm số lượng của các tài sản nhà nước, ví dụ: chuyển nhượng đất, điều chuyển, thay lý ô tô, bán, phá dỡ,…

Thứ chín: Tăng giảm hàng năm: Cho phép Xem/Sửa/Xoá tài sản đã nhập ở trạng thái Chờ duyệt và Từ chối