Skip to content

Nhập số dư ban đầu tài sản

(3/28/2015)

Lựa chọn chức năng Nhập số dư ban đầu để tiến hành nhập dữ liệu ban đầu cho các tài sản nhà nước có trước thời điểm 31/12/2008 của đơn vị. Chức năng này bao gồm 3 chức năng nhỏ: - Nhập số dư ban đầu cho Trụ sở làm việc (Đất + Nhà) - Nhập số dư ban đầu cho Ô tô - Nhập số dư ban đầu cho Tài sản khác có nguyên giá trên 500triệu đồng/1 tài sản

Các tin khác