Skip to content

Xem/ Sửa/ Xoá tài sản

(4/10/2015)

Nguyên tắc Sửa/Xoá tài sản: Chỉ User nào tạo ra tài sản thì User đó mới có quyền Sửa/Xoá tài sản Tài sản chỉ được Sửa/Xoá khi ở trạng thái Chờ duyệt và Từ chối Tài sản ở trạng thái Đã duyệt thì chỉ được Xem chứ không Sửa/Xoá được

http://taisancong.vn/portal/pls/portal/docs/794529.PNG