Skip to content

Thái Nguyên


Đơn vị: Sở Tài chính Thái Nguyên

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Nguyễn Hòa Bình

Chức vụ: Phó giám đốc Sở

Điện thoại cơ quan: 02803656499

Điện thoại di động:

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

Người phụ trách: Nguyễn Thị Minh Hoàn

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 02803851835

Điện thoại di động:

 

3. Website:

4. Email: