Skip to content

TP Đà Nẵng


Đơn vị: Sở Tài chính TP Đà Nẵng

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Nguyễn Thanh Sang

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 0511.3893.655

Điện thoại di động: 0913.402.768

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Trưởng phòng TC – Hành chính sự nghiệp: Quản lý cơ sở quốc gia về tài sản và sắp xếp xử lý nhà đất theo QĐ 09

Người phụ trách: Nguyễn Văn Bai

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 0511.3821.063

Điện thoại di động: 0905.455.456

Tên phòng: Trưởng phòng TC – Giá Công sản: Quản lý về giá đất, đền bù giải tỏa, tài sản tố tụng, tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước

Người phụ trách: Trần Thủ

Chức vụ: Trưởng phòng  

Điện thoại cơ quan: 0511.3825.945

Điện thoại di động: 0935.515.927

 

3. Website: www.nghean.gov.vn

 

4. Email: sangnt@danang.gov.vn hoặc bainv@danang.gov.vn hoặc thut@danang.gov.vn