Skip to content

Hà Nam


Đơn vị : Sở Tài chính Hà Nam

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Đào Xuân Ngữ

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0913289397

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng Quản lý giá - công sản

Người phụ trách: Trần Văn Hoan

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0913289558

 

3. Website:

4. Email: