Skip to content

Gia Lai


Đơn vị: Sở Tài chính Gia Lai

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Đức

Chức vụ:Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: (059) 3 824348

Điện thoại di động: 0983584597

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng Quản lý công sản - Vật giá

Người phụ trách: Võ Văn Vân

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (059) 3824348

Điện thoại di động: 0914173766

 

3. Website: http://stc.gialai.gov.vn

4. Email: