Skip to content

Cần Thơ


Đơn vị: TP Cần Thơ

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Hoàng Thị Huệ

Chức vụ: Phó GĐ

Điện thoại cơ quan: 07103820777

Điện thoại di động:

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: QL Giá - Công sản

Người phụ trách: Phan Cảnh Tuyền Hải

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 07103822346

Điện thoại di động:

 

3. Website: www.cantho.gov.vn

4. Email: