Skip to content

Cao Bằng


Đơn vị : Sở Tài chính Cao Bằng

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Nông Thế Phúc

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 02063.852.221

Điện thoại di động: 0912.576.997

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng Công sản - Doanh nghiệp

Người phụ trách: Nông Văn Hoà

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 02063.563.230

Điện thoại di động: 0915.386.066

 

3. Website: http://sotaichinh.caobang.gov.vn

 

4. Email: congsancaobang@gmail.com