Skip to content

Bình Dương


Đơn vị: Tỉnh Bình Dương

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Dương Ngọc Vân

Chức vụ: Phó GĐ

Điện thoại cơ quan: 06503822809

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng Giá - Công sản

Người phụ trách: Nguyễn Huỳnh Thành

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 06503822410

 

3. Website: www.sotaichinh.binhduong.gov.vn