Skip to content

Bến Tre


Đơn vị : Sở Tài chính Bến Tre

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Chức vụ: Phó giám đốc Sở

Điện thoại cơ quan: 0753822538

Điện thoại di động: 0934056098

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng Quản lý công sản

Người phụ trách: Hồ Huy Hải

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 07538224346

Điện thoại di động: 0908779626

 

3. Website:

4. Email: quantaichinhbt@yahoo.com.vn