Skip to content

Bắc Ninh


Đơn vị: Sở Tài chính Bắc Ninh

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Mầu Thị Thanh Thủy

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại cơ quan: 02413824198

Điện thoại di động: 0912521333

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp

Người phụ trách: Nguyễn Ngọc Anh

Chức vụ: Phó phòng

Điện thoại cơ quan: 02413 822921

Điện thoại di động: 0915666557

 

3. Website:

4. Email: