Skip to content

Bạc Liêu


Đơn vị: Sở Tài chính Bạc Liêu

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Trần Văn Sỹ

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại cơ quan: 0781 3823905

Điện thoại di động: 0913826481

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng Giá Công sản

Người phụ trách: Nguyễn Hoàng Nhiệm

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 0781 3824090

Điện thoại di động: 0989102162

 

3. Website: www.stc.baclieu.gov.vn

 

4. Email: stc@baclieu.gov.vn