Skip to content

An Giang


Đơn vị:Sở Tài chính An Giang

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Phạm Hồng Huyên

Chức vụ:Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 076-3856183

Điện thoại di động: 0913931078

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng QL Giá-Công sản

Người phụ trách: Phạm Kim Ánh

Chức vụ:Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 076-3857103

Điện thoại di động: 0919228396

 

3. Website: www.sotaichinh.angiang.gov.vn

 

4. Email: phhuyen@angiang.gov.vn hoặc pkanh@angiang.gov.vn