Skip to content

Tiền Giang


Đơn vị: Sở Tài chính Tiền Giang

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Trần Văn Hùng

Chức vụ: Phó giám đốc Sở

Điện thoại cơ quan: 073 3885533

Điện thoại di động: 0913128617

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Vật giá - Quản lý công sản

Người phụ trách: Bùi Hiếu Nhường

Chức vụ: Phó phòng

Điện thoại cơ quan: 073 3873285

Điện thoại di động: 0918 977177

 

3. Website:

4. Email: stc@tiengiang.gov.vn