Skip to content

Cà Mau


Đơn vị:Sở Tài chính Cà Mau

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Đoàn Quốc Khởi

Chức vụ:Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 0780.3831330 -555

Điện thoại di động: 0913.788.791

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng Quản lý Giá - Công sản

Người phụ trách: Nguyễn Văn Dũng

Chức vụ:Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 0780.3831330 -104

Điện thoại di động: 0918.221.648

 

3. Website: http://sotaichinh.camau.gov.vn

4. Email: