Skip to content

Hải Phòng


Đơn vị:Sở Tài chính Hải Phòng

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Phạm Thanh Dương

Chức vụ: Phó giám đốc Sở

Điện thoại cơ quan: 0313.550.376

Điện thoại di động: 091.352.3198

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng Giá công sản

Người phụ trách: Nguyễn Văn Tuấn

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 0313.836.406

Điện thoại di động: 091.331.1210

 

3. Website:

4. Email: gia_congsan28@yahoo.com.vn