Skip to content

Hải Dương


Đơn vị : Sở Tài chính Hải Dương

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Nguyễn Văn Ngọc

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại cơ quan: 03203856822

Điện thoại di động: 0913362031

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng quản lý Giá - Công sản

Người phụ trách: Dương Văn Xuyên

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 03203852040

Điện thoại di động: 0904116182

 

3. Website:

4. Email: