Skip to content

Hậu Giang


Đơn vị: Sở Tài chính Hậu Giang

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Hồ Tấn Hoàng

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 07113.878968

Điện thoại di động: 0918625500

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng Giá Công sản

Người phụ trách: Phạm Việt Thắng

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

Điện thoại cơ quan: 07113 580185

Điện thoại di động: 0908150656

 

3. Website: www.sotaichinh.haugiang.gov.vn

 

4. Email: thangpv.stchg@gmail.com