Skip to content

Hòa Bình


Đơn vị: Sở Tài chính Hòa Bình

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Trần Quốc Khánh

Chức vụ: Phó giám đốc Sở

Điện thoại cơ quan: 02183 856309

Điện thoại di động: 0914570909

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng Quản lý tài sản công

Người phụ trách: Đoàn Hữu Quý

Chức vụ:Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động:

 

3. Website: http://sotaichinh.hoabinh.gov.vn

 

4. Email: infor@stchoabinh.gov.vn