Skip to content

Hà Tĩnh


Đơn vị: Sở tài chính tỉnh Hà Tĩnh

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: ÔngTrần Đình Sỹ

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

Số điện thoại di động: 0912385646

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng Quản lý Giá – Công sản

Họ và tên: Ông Trần Anh Quân.

Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý Giá - Công sản

Số điện thoại di động: 0916066606

Họ và tên: Ông Hồ Sỹ Hùng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quản lý Giá – Công sản

Số điện thoại di động: 091568575

Họ và tên: Ông Nguyễn Hữu Thành

Chức vụ: Phó Trưởng phòng QL Giá – Công sản

Số điện thoại di động: 0913029676

Họ và tên: Ông Võ Kim Sơn

Chức vụ: Phó Trưởng phòng QL Giá – Công sản

Số điện thoại di động: 091211111

 

3. Website: www.sotaichinh.hatinh.gov.vn

 

4. Email: giacongsanht@gmail.com