Skip to content

Hà Nội


Đơn vị: Hà Nội

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Phạm Công Bình

Chức vụ: Phó GĐ

Điện thoại cơ quan: 0438254189

Điện thoại di động:

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Chi cục QLCS

Người phụ trách: Mai Xuân Vinh

Chức vụ: Chi cục trưởng

Điện thoại cơ quan: 0439396255

Điện thoại di động:

 

3. Website: www.sotaichinh.hanoi.gov.vn

4. Email: