Skip to content

Bình Thuận


Đơn vị: Sở Tài chính Bình Thuận

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Nguyễn Văn Hoa

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại cơ quan: 0623 827899

Điện thoại di động: 0918 876 692

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Quản lý Công sản – Giá cả.

Người phụ trách: Hồ Thị Út

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 0623 821756

Điện thoại di động: 0913 120 661

 

3. Website: www.stc.binhthuan.gov.vn

 

4. Email: utht@stc.binhthuan.gov.vn