Skip to content

Bình Phước


Đơn vị: Sở Tài chính Bình Phước

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Trần Văn Mi

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: (84) 6513879975 - (84) 6513870145

Điện thoại di động: 0918446230

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng Giá - Quản lý công sản

Người phụ trách: Nguyễn Thị Thanh Liên

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 06513879974

Điện thoại di động: 0933166793

 

3. Website: http://stc.binhphuoc.gov.vn

 

4. Email: giacongsanstc@gmail.com hoặc lienvy_stc@yahoo.com.vn