Skip to content

Bình Định


Đơn vị: Sở Tài chính Bình Định

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Lê Hoàng Nghi

Chức vụ: Giám đốc Sở

Điện thoại cơ quan: 056 3829932

Điện thoại di động:

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng vật giá - công sản

Người phụ trách: Lê Thanh Tuấn

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 056 3829489

Điện thoại di động:

 

3. Website: http://stc.binhdinh.gov.vn

 

4. Email: stcbinhdinh@mof.gov.vn & nntho_stc@binhdinh.gov.vn