Skip to content

Bắc Giang


Đơn vị: Sở Tài chính Bắc Giang

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Dương Văn Ngọc

Chức vụ: Phó GĐ phụ trách Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp

Điện thoại cơ quan: 0240 3850510

Điện thoại di động: 0913002968

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Tài chính - Hành chính sự nghiệp

Người phụ trách: Nguyễn Đình Hiếu

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 0240 3855742

Điện thoại di động: 0913026999

 

3. Website: http://stc.bacgiang.gov.vn

 

4. Email: so_tai_chinh_vt@bacgiang.gov.vn

Email phòng TCHCSN: hcsn_stc@bacgiang.gov.vn