Skip to content

Bà Rịa - Vũng Tàu


Đơn vị: Sở Tài chính Bà Rịa - Vũng Tàu

 

1.    Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Nguyễn Dương Hùng

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0913.684.300

Điện thoại cơ quan 064.3854731

 

2.    Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng Quản lý Giá – Công sản

Người phụ trách: Trần Văn Thọ

Chức vụ: Trưởng phòng

SĐT: 0913.767.303

Điện thoại cơ quan064.3857637

 

3.    Website: so.tc.baria – vungtau.gov.vn

 

4.    Email: sotc@baria-vungtau.gov.vn