Skip to content

Trà Vinh


Đơn vị:Sở Tài chính Trà Vinh

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Vũ Hồng Dương

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 0743862457

Điện thoại di động: 0913659653

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng Quản lý Giá & Công sản

Người phụ trách: Nguyễn Thị Mộng Hường

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 0743863164

Điện thoại di động: 0919328359

 

3. Website: http://stc.travinh.gov.vn

 

4. Email: stctravinh@gmail.com