Skip to content

Yên Bái


Đơn vị: Sở Tài chính Yên Bái

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Nguyễn Thành Vinh

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại cơ quan: 0293.851.447

Điện thoại di động: 0912.015.809

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng Quản lý giá và Tài sản công sản

Người phụ trách: Trần Anh Tuấn

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 0293853209

Điện thoại di động: 0912.282.747

 

3. Website:

4. Email: sotaichinh@yenbai.gov.vn