Skip to content

Hưng Yên


Đơn vị : Sở Tài Chính Hưng Yên

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Lê Xuân Tiến

Chức vụ: Phó giám đốc Sở

Điện thoại cơ quan: 03213 551079

Điện thoại di động:

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng Giá công sản

Người phụ trách: Cao Sáng

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 03213 863451

Điện thoại di động: 01689 918689

 

3. Website:

4. Email: thanhkhoastc@gmail.com