Skip to content

Tuyên Quang


Đơn vị:Sở Tài chính Tuyên Quang

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Hà Thị Hân

Chức vụ: Phó giám đốc Sở

Điện thoại cơ quan:027 3827889

Điện thoại di động: 0917317666

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Quản lý công sản - Giá

Người phụ trách: Lương Thị Thanh Tuyền

Chức vụ: Phó phòng

Điện thoại cơ quan: 027 3822623

Điện thoại di động: 0912387559

 

3. Website:

4. Email: luonghuyentq@gmail.com