Skip to content

Hà Giang


Đơn vị: Sở tài chính tỉnh Hà Giang

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Đặng Quốc Toản

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài chính

Điện thoại cơ quan: 0219.3866899

Điện thoại di động: 0912.037279

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng Quản lý Công sản  

Người phụ trách: Lê Thị Thủy

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 0219.3867940

Điện thoại di động: 0982.549854

 

3. Website: http://stc.hagiang.gov.vn

 

4. Email: lethithuy-hgi@mof.gov.vn