Skip to content

Vĩnh Phúc


Đơn vị: Sở Tài chính Vĩnh Phúc

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Nguyễn Văn Hùng

Chức vụ: Phó giám đốc Sở

Điện thoại cơ quan: 0211 3862925

Điện thoại di động:

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng Hành chính sự nghiệp

Người phụ trách: Kiều Xuân Thọ

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 02113860426

Điện thoại di động:

 

3. Website:

4. Email: sotc@vinhphuc.gov.vn