Skip to content

Hội Mỹ Thuật Việt Nam


Đơn vị: Hội Mỹ Thuật Việt Nam


1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Trần Khánh Chương

Chức vụ: Chủ tịch hội

Điện thoại cơ quan: 0439432194

Điện thoại di động:

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng:

Người phụ trách:

Chức vụ:

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động:

 

3. Website: http://www.vietnamfineart.com.vn/

 

4. Email: hoimythuatvietnam@vnn.vn